Newyddion Penrallt Beth sy'n digwydd yng Nghapel Penrallt, Bangor http://www.penrallt.org/news_cy Magnus Forrester-Barker webmaster@penrallt.org © 2009 Eglwys Bedyddwyr Penrallt 2019-06-11T14:14:54+02:00 Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth http://www.penrallt.org/news/archive/missionPrayer.20190611_cy.txt 2019-06-11T14:14:54+02:00

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt ar Nos Fawrth 30 Gorffennaf yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Gweddi a Phanad http://www.penrallt.org/news/archive/panad.20190610_cy.txt 2019-06-11T14:14:54+02:00

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 3 Gorffennaf.

Gwasanaethau mewn Cartref Henoed http://www.penrallt.org/news/archive/haulfre.20190604_cy.txt 2019-06-04T12:07:16+02:00

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis, gan ddechrau am 2:15yh. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 7 Gorffennaf. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau fod y gweithgaredd hwn yn digwydd, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Bible Unzipped http://www.penrallt.org/news/archive/bibleUnzipped.20190529_cy.txt 2019-05-29T11:59:32+02:00

Bible Unzipped ydy seminar misol am ddim gyda'r bwriad o ddadbacio'r Ysgrythurau yn fwy manwl nag sy'n bosibl mewn pregeth Dydd Sul ac i ddarparu i'r rhai sy'n arwain yn yr eglwys offer i'n helpu astudio a dysgu o'r Beibl, gan ddysgu diwinyddiaeth mewn ffordd hawdd ei chyrraedd ond sy'n ein herio ac estyn ni. Arweinir Bible Unzipped gan sawl gweinidog lleol, gan gynnwys Peter Cousins, cyn-weinidog Penrallt.

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer ar drydedd fore Sadwrn y mis yn Rhos-on-Sea United Reformed Church, o 9:30yb i 12yh. Mae dau sesiwn bob tro, ar bynciau gwahanol, efo toriad lluniaeth rhyngddyn nhw. Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Croeso i chi gysylltu â swyddfa'r eglwys am ragor o wybodaeth.

Cyfarfod Gweddi Misol http://www.penrallt.org/news/archive/prayerMeeting.20190521_cy.txt 2019-05-21T15:00:50+02:00

Yn ogystal ag ein cyfarfodydd gweddi wythnosol ar fore dydd Sadwrn (8:30yb yn Ystafell Twrgwyn bob dydd Sadwrn), rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi misol gyda'r nos yng nghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Rydym ni'n annog pawb i ddod ato. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn y capel, ar noson wahanol bob mis i alluogi y rhai efo ymrwymiadau eraill i ddod weithiau. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7:30yh ac yn parhau am tua un awr. Dydy'r grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn yr un wythnosau a'r cyfarfod gweddi.

Bydd cyfarfod gweddi misol nesaf ar Nos Fercher 12 Mehefin. Dyddiad y cyfarfod canlynol ydy Nos Iau 11 Gorffennaf.

Profi Duw http://www.penrallt.org/news/archive/experiencingGod.20190301_cy.txt 2019-03-19T15:44:41+01:00

Mae ein cwrs Experiencing God (Profi Duw) yn parhau, efo sesiynau grŵp yn y capel ar y bedwerydd Nos Fawrth o bob mis a Dydd Iau (bore a noswaith) o'r un wythnos. Bydd sesiynau gyda'r nos yn dechrau am 7:30yh a sesiynu'r bore am 10yb. Fel arfer bydd grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yr un wythnosau a sesiynau'r cwrs. Erbyn hyn mae'n rhy hwyr i ymuno â'r cwrs cyfredol ond os hoffech chi mwy o wybodaeth amdano, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Dyddiadau'r sesiynau nesaf ydy:

  • Dydd Mawrth 26 / Dydd Iau 28 Mawrth
  • Dydd Mawrth 23 / Dydd Iau 25 Ebrill
  • Dydd Mawrth 28 / Dydd Iau 30 Mai
  • Dydd Marth 25 / Dydd Iau 27 Mehefin
Mae hi'n bosibl bydd y patrwm, neu dyddiadau unigol, yn newid, felly gwyliwch yma eto i gadarnhau dyddiadau sesiynau yn y dyfodol.

CCB Cytûn http://www.penrallt.org/news/archive/cytun.20190129_cy.txt 2019-01-29T15:58:22+01:00

Cynhelir CCB Cytûn Bangor (Eglwysi Bangor Ynghyd) ar Nos Fercher 13 Chwefror am 7:30 ym Mhenrallt.

Bydd cyfarfod byr i glwyed adroddiadau a penodi swyddogion. Wedyn bydd araith gan Amy Burrows o Gobaith Môn a Tim Gough o Llandudno Youth For Christ ar bwnc datblygu gwaith ieuenctid mewn ysgolion.

Croeso i bawb.

Gwasanaethau Nadolig http://www.penrallt.org/news/archive/christmasServices.20181213_cy.txt 2018-12-11T13:50:16+01:00

Bydd gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul ar Ddydd Sul 16 Rhagfyr am 10:30yb. Y noson hon, am 6yh, bydd gwasanaeth traddodiadol o wersi a charolau efo organ, gan gynnwys sawl ganeuon gan côr wedi ffurfio ar gyfer yr achlysur.

Fel arfer, bydd gwasanaeth teulu byr ar fore dydd Nadolig, gan gychwyn am 10:30yb. Rhoddir yr offrwm eleni at Digartref, sy'n dathlu 21 blynedd o ddarparu cefnogaeth a chymorth i rai wedi'u heffeithio gan ddigartrefedd.

Sylwch bydd dim gwasanaethau gyda'r nos ar Nos Sul 23 neu 30 Rhagfyr.

Twmpath Nadolig http://www.penrallt.org/news/archive/ceilidh.20181109_cy.txt 2018-11-09T15:04:26+01:00

Mae hi'n amser gwisgo'ch sgidiau dawnsio. Rydym ni'n cynnal twmpath ym Mhenrallt ar Nos Sadwrn 1 Rhagfyr i helpu ni fod yn barod i Nadolig!

Darperir cerddoriaeth gan y band Haley's Ceilidhs. Tâl mynediad £4 (£2 am gonsesiynau), gan gynnwys panad a bisgedi; bydd pob elw yn mynd at yr elusen Compassion UK. Drysau ar agor am 7yh; dawnsio o 7:30 tan hwyr.

Cwis Mawr Tearfund http://www.penrallt.org/news/archive/tearfundQuiz.20181031_cy.txt 2018-10-31T15:34:04+01:00

Bydd Penrallt yn cymryd rhan yn y cwis mwyaf erioed, sy'n digwydd mewn lleoedd dros yr holl wlad. Cynhelir Cwis Mawr Tearfund ar Nos Sul 17 Tachwedd am 7yh. Dewch i ymuno â ni am noson arwrol o hwyl wrth ymladd yn erbyn tlodi. Tâl mynediad ydy £5 yr un (gan gynnwys panad a chacen) a bydd pob elw yn mynd at Tearfund. Tîmau o 4 i 6.

Capel Caffi http://www.penrallt.org/news/archive/cafeChurch.20181030_cy.txt 2018-10-31T15:35:42+01:00

Ydych chi am drio rhywbeth newydd? Beth am Gapel Caffi (Café Church)? Mae'r syniad yn syml - amser i ni gyfarfod wrth y bwrdd, gan ymlacio efo ffrindiau a sgwrsio am Dduw a materion perthnasol. Croeso i bawb. Bydd ein rhaglen yn newid o fis i fis, gan gynnwys cerddoriaeth byw, gemau, storïau, fideo - croeso i chi awgrymu syniadau eraill i ni eu trio.

Mae ein digwyddiadau Capel Caffi fel arfer yn digwydd ar nos Sul, gan ddechrau am 6yh fel y gwasanaethau arferol, ond yn y neuadd cefn ac yn gorffen ychydig yn hwyrach (fel arfer rhwng 7:30 a 8yh). Yr un nesa bydd ar nos Sul 18 Tachwedd. Noson ffilm bydd hon, ac mae'n debyg mai God's not dead bydd y ffilm.

Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth http://www.penrallt.org/news/archive/missionPrayer.20181005_cy.txt 2018-10-11T13:42:16+02:00

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt ar Nos Lun 29 Hydref yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth http://www.penrallt.org/news/archive/missionPrayer.20180605_cy.txt 2018-06-05T12:01:31+02:00

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt ar Nos Lun 30 Gorffennaf yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Walk Through The New Testament http://www.penrallt.org/news/archive/walkthroughNT.20180213_cy.txt 2018-02-14T15:26:08+01:00

Cynhelir daith trwy'r Testament Newydd ar ddydd Sadwrn 3 Mawrth rhwng 10yb a 4:30yh. Arweinir y diwrnod gan Paul Keeys, ac bydd y digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg. Mae tocynnau (gan gynnwys llyfryn) ar gael am £14 o www.bible.org.uk neu o'r drws am yr un pris; mae tocynnau ar gael i brynnu ymlaen llaw o swyddfa'r eglwys am £10. Croeso i blant rhwng 11 a 16 oed ddod am ddim efo oedolyn, ond bydd rhaid iddyn nhw dalu er mwyn derbyn copi'r llyfryn). Dydy'r digwyddiad ddim yn addas am blant iau. Darperir panad ond bydd rhaid i chi ddod â chinio.

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol http://www.penrallt.org/news/archive/wpcu.20180110_cy.txt 2018-01-15T16:27:06+01:00

Bydd Cytûn Bangor yn cynnal cyfres o digwyddiadau fel rhan o Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol blynyddol ym mis Ionawr 2018. Mae'r defynydd eleni o'r enw Fel y Bo Pawb yn Rhydd, wedi'i baratoi gan eglwysi'r Caribî.

Cynhelir y digwyddiadau canlynol ym Mangor:

Nos Iau 18 Ionawr
7:30pm — Gwasanaeth Cychwynnol yn Emaus.
Nos Iau 19 Ionawr
7:00pm — Gwasanaeth Plygain yng Ngadeirlan Bangor.
Nos Lun 22 Ionawr
7:30pm — Gwasanaeth ym Merea Newydd.
Dydd Mercher 24 Ionawr
10am–4pm — Diwrnod o weddi dros ffoaduriaid a newid yn yr hinsawdd, yng Nghanolfan Deiniol.
Nos Wener 26 Ionawr
7:30pm — Gwasanaeth yn Eglwys Ein Harlgwyddes a Sant Iago.
Gwasanaethau Nadolig http://www.penrallt.org/news/archive/christmasServices.20171212_cy.txt 2017-12-12T16:05:35+01:00

Ar ddydd Sul 17 Rhagfyr, bydd gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul am 10:30yb. Bydd gwasanaeth gyda'r nos fel arfer, am 6yh.

Ar ddydd Sul 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) bydd gwasanaeth teulu am 10:30yb. Bydd dim gwasanaeth gyda'r nos.

Fel arfer, bydd gwasanaeth teulu byr ar fore dydd Nadolig, gan gychwyn am 10:30yb. Bydd hyn yn cynnwys cyfle i blant ddangos anrheg eu bod nhw wedi derbyn. Rhannir yr offrwm rhwng Bangor And District Women's Aid a Refugee Relief Ynys Môn. Bydd dim gwasanaeth gyda'r nos.

Ar ddydd Sul 31 Rhagfyr (Dydd Calan), bydd gwasanaeth cymun teulu yn y bore am 10:30yb. Bydd dim gwasanaeth yn y noswaith.

Carolau Cymunedol Golau Cannwyll http://www.penrallt.org/news/archive/carols.20171121_cy.txt 2017-11-21T13:02:59+01:00

Peace on Earth

Efo ensemble o gerddorion i arwain y canu a chyfranogiad y grwpiau cymunedol sy'n rhannu Canolfan Penrallt efo ni, rydym ni'n gobeithio bydd ein Gwasanaeth Carolau ar Nos Sul 10 Rhagfyr am 6yh yn uchafbwynt Nadolig Bangor Uchaf. Bydd yn eitha gwahanol i wasanaethau carolau arferol! Ymunwch â ni ar gyfer noson arbennig iawn.

Profi Duw http://www.penrallt.org/news/archive/experiencingGod.20171003_cy.txt 2017-10-03T14:25:03+02:00

Mae'r cwrs Experiencing God, a oedd i ddechrau ym mis Hydref, wedi'i ohirio tan rhybudd pellach. Gwyliwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth http://www.penrallt.org/news/archive/missionPrayer.20170915_cy.txt 2017-09-19T14:15:32+02:00

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt ar Nos Lun 30 Hydref yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Llawr y Canolfan http://www.penrallt.org/news/archive/canolfanFloor.20170807_cy.txt 2017-08-07T13:45:10+02:00

Bydd llawr pren y neuadd a coridor yn ein Canolfan (rhan cefn ein hadeilad) yn cael ei adnewyddu yn ystod wythnos 14 Awst. Felly, bydd y Canolfan ar gau dros yr holl wythnos. Bydd y swyddfa ar agor ar gyfer ymholiadau dros ffôn ac ebost, ond rydym ni'n gofyn i chi beidio â dod i mewn i'r adeilad cyn dydd Sadwrn 19 Awst.

Cyfarfod Gwaith Efo Plant a Phobl Ifanc http://www.penrallt.org/news/archive/youthTeam.20170710_cy.txt 2017-07-10T13:55:29+02:00

Yng nghyfarfod diweddar aelodau'r eglwys roedd trafod ynglŷn â datblygiad dyfodol ein gwaith efo plant a phobl ifanc. Bydd cyfarfod ym Mhenrallt ar nos Lun 17 Gorffennaf ar gyfer pawb efo diddordeb mewn helpu efo'r gwaith hwn o fis Medi ymlaen. Os oes gynnoch chi ddiddordeb (ar ôl ei hystyried mewn gweddi), dewch i'r cyfarfod. Os ydych chi'n methu dod ond rydych chi am gymryd rhan yn y gwaith, siaradwch efo Wendy Lemon neu Jon Stammers (diaconiaid efo cyfrifoldeb am blant a phobl ifanc; cysylltwch ag y ddau trwy swyddfa'r eglwys) cyn y cyfarfod.

Tro'r Eglwys http://www.penrallt.org/news/archive/churchWalk.20170703_cy.txt 2017-07-03T14:36:01+02:00

Mae rhai o fanylion y dro mis yma wedi newid ers cyhoeddwyd taflen newyddion mis Gorffennaf. Dyma disgrifiad wedi'i diweddaru. Ymddiheurwn bod gweddill y destun yma yn Saesneg.

The walk will be on Saturday 8th July, from Aberffraw to Pen Cob (a distance of approximately 7 miles), following an especially beautiful section of the Anglesey Coast Path on mostly flat ground (though it may be a little muddy in places). The walk will finish at a café, so please bring some money for that, as well as snacks and water for the journey.

The rendezvous point for the walk will be the Pen Cob carpark at Malltraeth (LL62 5BA), at 10:15am ready for a car share to the start of the walk itself at Aberffraw by 10:30. Please contact Dan (details in the newsletter) for more information or to let him know if you will be coming.