Alpha ym Mhenrallt

Alpha

Gobeithiwn fydd y dudalen hon yn rhoi i chi flas ar beth yw Alpha a fyddwch chi'n dod i weld ar eich cyfer eich hun.

Beth yw Alpha?

Cwrs Alpha yw cyfle i unrhyw un archwilio'r ffydd Gristnogol. Mae'r cwrs yn rhedeg dros gyfnod o tua 10 wythnos, ac mae o'n lle gwych i ymlacio, wneud ffrindiau, cael hwyl, a dysgu, mewn awyrgylch anfygythiol. Does dim tâl ar gyfer cwrs Alpha.


Beth sy'n digwydd mewn sesiwn Alpha?

Bydd sesiwn Alpha tebygol yn cychwyn efo lluniaeth, wedyn DVD neu araith byw, wedyn trafod mewn grwpiau bach lle medr pobl deimlo'n rhydd i fynegi eu barn! Does dim cwestiwn sy'n rhy syml neu rhy elyniaethus.


At bwy ydy Alpha?

Mae Alpha ar gyfer pawb, yn arbennig:


Ydy Alpha'n boblogaidd?


Pa fath o bynciau mae'r cwrs yn ei gwmpasu?

Isod mae rhestr teitlau'r sgyrsiau (wedi'u cyfieithu - mae'r sgyrsiau eu hun yn Saesneg). Mae rhai o'r sgwrsiau gan aelodau ein tîm Alpha a'r llall ar DVD, wedi ei roi gan Nicky Gumbel (un o arweinyddion eglwys Holy Trinity Brompton, lle dechreuodd Alpha).

DS - mae pob sgwrs trwy gyfrwng y Saesneg yng Nghwrs Alpha Penrallt. Os hoffech chi wneud Alpha yn Gymraeg, gadewch i ni wybod a fydden ni'n helpu chi i ffeindio cwrs addas.


Oes 'na fywyd wedi Alpha?

Fel arfer rydym ni'n bwriadu rhedeg cwrs byr ar gyfer y rhai sydd am archwilio tipyn yn bellach. Bydd natur bendant y cwrs hwn yn dibynnu ar bwy sydd am gymryd rhan. Wrth gwrs, croeso i chi ddod i unrhyw un o'n gwasanaethau neu ymuno â grŵp cartref os ydych chi wedi gwneud Alpha neu beidio.


Hoffech chi ragor o wybodaeth?

Rydym ni'n croesawu pawb i'n cwrs Alpha, ac sydd yn arbennig o synhwyrus at bobl sy ddim yn dod i eglwys yn rheolaidd, neu sy'n gwybod ychydig iawn am bwy yw Iesu, ond sydd â diddordeb mewn darganfod.

Os hoffech chi ragor o fanylion am gwrs Alpha Penrallt, cysylltwch â tîm Alpha (e-bost alpha@penrallt.org / ffôn 07790 716081).

Hefyd, ewch at wefan Alpha am wybodaeth fwy cyffredinol.

Hoffem eich croesawu at Alpha ym Mhenrallt!