Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Hystingau

Mae Cytûn Bangor wedi trefnu Hystingau am 7:00pm nos Fercher 21 Ebrill 2021, ar Zoom. Dyma gyfle i glywed ymgeiswyr etholaeth Arfon ar gyfer etholiadau Senedd. Rhaid cyflwyno cwestiynau yn ysgrifenedig cyn 12 o'r gloch ddydd Mawrth 20 Ebrill i hustings.cytunbangor@gmail.com (rhowch eich enw os gwelwch yn dda). Bydd y Gwir Barchedig Andy John, Esgob Bangor, yn cadeirio'r cyfarfod. Mae croeso i bawb.

Cyfarfod dwyieithog fydd hwn yn defnyddio nodwedd cyfieithu ar y pryd o fewn Zoom. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael o Gymraeg i Saesneg

Ar ddechrau’r cyfarfod cewch eich atgoffa o’r cyfarwyddiadau hyn cyn i’r hwylusydd alluogi’r nodwedd cyfieithu ar y pryd. Unwaith y bydd y nodwedd cyfieithu ar y pryd wedi ei galluogi bydd pawb yn cael neges ar waelod y sgrin yn dweud fod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.

  • Os does dim arnoch chi angen y dehongliad does dim rhaid gwneud dim byd
  • Cliciwch ar Interpretation a dewis English
  • Peidiwch â chlicio ar Mute Original Audio — os wnewch chi hynny, fyddwch chi ddim yn clywed cyfraniadau yn Saesneg gan siaradwyr Cymraeg
  • Ar ffôn neu dabled mae'n debyg fyddwch chi angen pwyso ar y sgrin i weld y botymau, ac i bwyso ar y tri dot i weld opsiynau bellach, gan gynnwys Interpretation

Nos Fercher 28 Ebrill: Cyfarfod Gweddi Cenhadol

Byddem ni'n cyfarfod ar Zoom am 7:30yh ar Nos Fercher 25 Ebrill i weddïo dros ein partneriaid cenhadol ledled y byd. Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae'n gwasanaethau ar-lein ac ar agor i bawb. Mae rhai yn fyw ar Zoom am 10:30yb ar ddydd Sul. Mae'r lleill wedi'i recordio ymlaen llaw ac ar gael ar unryw amser, ond rydym ni'n awgrymu ei wneud ar fore Sul a wedyn ymuno â ni am sgwrs ar Zoom am 11:30yb. Mae manylion a cysylltau ar gael ar ein tudalen gwasanaethau:

Ar ddydd Sul cyntaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Byddwch chi angen bara a gwin (neu rhywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am hanner dydd ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Newyddion Eraill

Diweddariad Adeilad

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer gemau ar-lein, pobi dros Zoom a gweithgareddau eraill. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys ar gyfer manylion pellach.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion