Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt

Cyhoeddir manylion o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd ym Mhenrallt yn ein bwletinau newyddion wythnosol (dyma copi PDF yr un diweddaraf) a misol. Hefyd, croeso i chi danysgrifio at ein calendr neu at y porthiant newyddion sy'n ymddangos dano fo ar y dudalen hon.


Cyfarfod Gweddi Grŵp Cenhadaeth

Cynhelir cyfarfod gweddi chwarterol nesaf grŵp Cenhadaeth Penrallt am 7:30yh ar Nos Wener 31 Ionawr yn nhŷ un o'n aeloadau. Croeso i chi ymuno â ni i glwyed newyddion am y cenhadwyr rydym ni'n eu cefnogi ac i weddio drostynt. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 14 Ionawr 2020


Alpha

Cwrs Alpha ydy cyfle i bawb archwilio'r ffydd Gristnogol. Mae'r cwrs am ddim ac mae'n rhedeg dros gyfnod o tua 10 wythnos, ac mae o'n lle gwych i ymlacio, wneud ffrindiau, cael hwyl, a dysgu, mewn awyrgylch difygythiol.

Rhedir ein Cwrs Alpha nesaf ym Mhenrallt ar nosau Llun yn ein hadeilad, o 7yh. Bydd y cwrs yn dechrau efo Swper Alpha ar Nos Lun 27 Ionawr ac yn rhedeg bob wythnos tan y Pasg. Os hoffech chi gael gwybodaeth bellach am Alpha, anfonwch e-bost at y tîm Alpha neu ymwelch ag ein tudalen Alpha ar Facebook.

Cyhoeddwyd: 10 Ionawr 2020


Cyfarfod Gweddi Misol

Yn ogystal ag ein cyfarfodydd gweddi wythnosol ar fore dydd Sadwrn (8:30yb yn Ystafell Twrgwyn bob dydd Sadwrn), rydym ni'n cynnal cyfarfod gweddi misol gyda'r nos yng nghanol yr wythnos, ar gyfer yr holl gynulleidfa. Rydym ni'n annog pawb i ddod ato. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn y capel, ar noson wahanol bob mis i alluogi y rhai efo ymrwymiadau eraill i ddod weithiau. Mae'r cyfarfodydd yn dechrau am 7:30yh ac yn parhau am tua un awr. Dydy'r grwpiau cartref ddim yn cyfarfod yn yr un wythnosau a'r cyfarfod gweddi.

Bydd cyfarfod gweddi misol nesaf ar Nos Fawrth 16 Ionawr. Dyddiad y ddau gyfarfod canlynol ydy Nos Fawrth 11 Chwefror a Nos Fercher 11 Mawrth.

Cyhoeddwyd: 7 Ionawr 2020


Gwasanaethau mewn Cartref Henoed

Unwaith y mis, mae tîm o Benrallt yn mynd i Haulfre, cartref henoed yn Llangoed (ger Biwmares), er mwyn cynnal gwasanaeth ar gyfer y preswylwyr. Mae'r gwasanaethau fel arfer ar brynhawn Sul cyntaf y mis, gan ddechrau am 2:15yh. Croeso cynnes i chi ymuno â ni. Mae arnom ni angen cerddorion a siaradwyr Cymraeg yn arbennig.

Cynhelir y gwasanaeth nesaf ar Ddydd Sul 2 Chwefror. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys i gadarnhau'r dyddiad, os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi ymuno â'r tîm.

Cyhoeddwyd: 6 Ionawr 2020


Gweddi a Phanad

Unwaith bob mis, mae gan ddynion Penrallt cyfle i ddod efo'i gilydd i weddïo. Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn digwydd ar Ddydd Mercher cyntaf y mis am 10:30yb yn Ystafell Twrgwyn ym Mhenrallt ac yn parhau am tua awr. Wedyn, mi awn ni dros y ffordd ar gyfer panad o goffi.

Bydd Cyfarfod Gweddi a Phanad nesa ar Ddydd Mercher 8 Ionawr 2020.

Cyhoeddwyd: 3 Ionawr 2020


Gwasanaethau Nadolig

Ar Nos Sul 22 Rhagfyr, am 6yh, bydd gwasanaeth anffurfiol yn neuadd cefn, o'r enw Music, musings and (maybe) mince pies. Bydd hwn yn cynnwys rhai o garolau mwy anarferol ynghŷd â barddoniaeth y tymor, a ddylai fod 'na mins peis a panad ar gael.

Fel arfer, bydd gwasanaeth teulu byr ar fore dydd Nadolig, gan gychwyn am 10:30yb. Rhoddir yr offrwm eleni at Digartref, sy'n darparu cefnogaeth a chymorth i rai wedi'u heffeithio gan ddigartrefedd.

Sylwch bydd dim gwasanaeth gyda'r nos ar Nos Sul 29 Rhagfyr.

Cyhoeddwyd: 17 Rhagfyr 2019


Porthiant Newyddion:  Tanysgrifiwch at Newyddion Penrallt.