Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Bore Sul, 10:30yb

Gwasanaeth y bore (ar-lein) ar agor i bawb. Rydym ni'n argymell gwneud y gwasanaeth ar fore Sul ond mae o ar gael unrhyw amser.

Bore Sul, 11:30yb

Sgwrs ar ôl y gwasanaeth (cyfarfod byw ar Zoom) ar agor i bawb

Capel Caffi

Unwaith y mis, cynhelir Capel Caffi ar nos Sul, yn digwydd ar Zoom am 6:30yh ac yn parhau am tua awr. Mae'r gwasanaethau yn anffurfiol iawn ac yn rhyngweithiol, efo cerddoriaeth byw, trafod mewn grwpiau bach a cyfle i fyfyrdod. Bydd y ddau nesa ar 18 Hydref a 15 Tachwedd.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am hanner dydd ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Rydym ni hefyd yn gobeithio ail-gychwyn ein cyfarfodydd gweddi misol canol-wythnos cyn hir, yn debyg ar Zoom yn y lle cyntaf. Gwyliwch yma am ragor o wybodaeth.

Dydd Sul 4 Hydref: Taith Cerdded Teulu

Ar ddydd Sul cyntaf bob mis, pan mae'r tywydd a cyfyngiadau coronafeirws yn ei ganiatáu, rydym ni am gael daith cerdded ar gyfer holl deulu'r eglwys - ar gyflymder pwy bynnag sydd â'r coesau byrraf! Y mis yma, awn ni o Faes Parcio Niwbwrch / Traeth Llanddwyn i Ynys Llanddwyn ac yn ôl. Oherwydd y cyfyngiadau, dim ond 30 lle sydd ar gael ac mae rhaid i chi archebu lleoedd ymlaen llaw i bawb yn eich teulu (gan gynnwys plant) sy'n mynd. Mae'n rhad ac am ddim i archebu (ar eventbrite) ond sylwch fod rhaid talu am y faes parcio ac maen nhw'n derbyn taliad di-gyswwlt yn unig ar hyn o bryd.

Nos Lun 12 Hydref: Cyfarfod Aelodau'r Eglwys

Bydd cyfarfod nesa ein haelodau'n digwydd ar Zoom am 7:30yh. Anfonir manylion at aelodau.

Dydd Sadwrn 31 Hydref: Parti Goleuni

Mae ein Parti Goleuni yn rhoi ddewis arall na bartiau Nos Galan Gaeaf, gan ddathlu'r ffaith mai goleuni yw Duw a'r goleuni sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch a'r tywyllwch nid oedd (a ni fydd) yn ei amgyffred. Hyd yn hyn rydym ni ddim yn siwr am fanylion megis faint o'r gloch bydd y parti neu os bydd o yn yr awyr agored (yn ein pabell fawr) neu ar Zoom. Gwyliwch yma am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

Newyddion Eraill

Arolwg Gwasanaethau Ar-lein

Helpwch ni i wella ein gwasanaethau ar-lein wrth dreulio ychydig munudau i lenwi arolwg di-enw (ar SurveyMonkey).

Diweddariad Adeilad

Mae ein hadeilad ar gau o hyd oherwydd coronafeirws. Rydym ni'n edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr, i benderfynu pryd bydd hi'n ddiogel ac ymarferol i ail-gychwyn rhai o'n gweithgareddau yn yr adeilad. Ar hyn o bryd rydym ni ddim yn gwybod pryd bydd hynny, neu sut bydd pethau'n gweithio; mae'n annhebyg bydd pethau'n gallu dychwelyd i 'normal' yn fuan.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.