Alpha ym Mhenrallt

Alpha

Gobeithiwn fydd y dudalen hon yn rhoi i chi flas ar beth yw Alpha a fyddwch chi'n dod i weld ar eich cyfer eich hun.

Beth yw Alpha?

Cwrs Alpha yw cyfle i unrhyw un archwilio'r ffydd Gristnogol. Mae'r cwrs yn rhedeg dros gyfnod o tua 10 wythnos, ac mae o'n lle gwych i ymlacio, wneud ffrindiau, cael hwyl, a dysgu, mewn awyrgylch anfygythiol. Does dim tâl ar gyfer cwrs Alpha.

Beth sy'n digwydd mewn sesiwn Alpha?

Bydd sesiwn Alpha tebygol yn cychwyn efo lluniaeth, wedyn DVD neu araith byw, wedyn trafod mewn grwpiau bach lle medr pobl deimlo'n rhydd i fynegi eu barn! Does dim cwestiwn sy'n rhy syml neu rhy elyniaethus.

At bwy ydy Alpha?

Mae Alpha ar gyfer pawb, yn arbennig:

 • Y rhai sydd eisiau darganfod mwy am Gristnogaeth
 • Cristnogion newydd
 • Pobl newydd i'r eglwys
 • Y rhai sydd am adolygu'r sylfaeni

Ydy Alpha'n boblogaidd?

 • Mae mwy na 30,000 o gyrsiau Alpha sy'n rhedeg yn eglwysi o bob enwad trwy'r byd.
 • Dros 7,000 o'r rhain sydd yn y DU
 • Dyfalwyd bod dros 2.5 miliwn o bobl yn y DU wedi gwneud cwrs Alpha.
 • Sylwodd Amazon.co.uk ar Alpha fel "The Remarkable Alpha Course" wedi ei werthu o lyfrau Alpha megis Questions of Life gan Nicky Gumbel.

Pa fath o bynciau mae'r cwrs yn ei gwmpasu?

Isod mae rhestr teitlau'r sgyrsiau (wedi'u cyfieithu - mae'r sgyrsiau eu hun yn Saesneg). Mae rhai o'r sgwrsiau gan aelodau ein tîm Alpha a'r llall ar DVD, wedi ei roi gan Nicky Gumbel (un o arweinyddion eglwys Holy Trinity Brompton, lle dechreuodd Alpha).

 • Oes 'na fwy i fywyd na hyn?
 • Pwy yw Iesu?
 • Pam bu farw Iesu?
 • Sut fedra i fod yn sicr o'm ffydd?
 • Pam a sut ddylwn i ddarllen y Beibl?
 • Pam a sut ydw i'n gweddïo?
 • Sut mae Duw yn ein harwain?
 • Pwy ydy'r Ysbryd Glân?
 • Beth mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud?
 • Sut fedra i gael fy llenwi gyda'r Ysbryd?
 • Sut fedra i wrthsefyll drygioni?
 • Pam a sut ddylen ni ddweud wrth eraill?
 • Ydy Duw yn iacháu heddiw?
 • Beth am yr Eglwys?
 • Sut fedra i ddefnyddio gweddill fy mywyd i'r gorau?

DS - mae pob sgwrs trwy gyfrwng y Saesneg yng Nghwrs Alpha Penrallt. Os hoffech chi wneud Alpha yn Gymraeg, gadewch i ni wybod a fydden ni'n helpu chi i ffeindio cwrs addas.

Oes 'na fywyd wedi Alpha?

Fel arfer rydym ni'n bwriadu rhedeg cwrs byr ar gyfer y rhai sydd am archwilio tipyn yn bellach. Bydd natur bendant y cwrs hwn yn dibynnu ar bwy sydd am gymryd rhan. Wrth gwrs, croeso i chi ddod i unrhyw un o'n gwasanaethau neu ymuno â grŵp cartref os ydych chi wedi gwneud Alpha neu beidio.

Hoffech chi ragor o wybodaeth?

Rydym ni'n croesawu pawb i'n cwrs Alpha, ac sydd yn arbennig o synhwyrus at bobl sy ddim yn dod i eglwys yn rheolaidd, neu sy'n gwybod ychydig iawn am bwy yw Iesu, ond sydd â diddordeb mewn darganfod.

Os hoffech chi ragor o fanylion am gwrs Alpha Penrallt, cysylltwch â tîm Alpha (e-bost alpha@penrallt.org) / ffôn 07790 716081).

Hefyd, ewch at wefan Alpha am wybodaeth fwy cyffredinol.

Hoffem eich croesawu at Alpha ym Mhenrallt!