Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Dydd Sul 3 Hydref: Digwyddiad Cymrodoriaeth

Digwyddiad y cymrodoriaeth mis yma bydd tro o Frynrefail i Lanberis (ac yn ôl), gan gychwyn am 1yh. Bydd yn addas i bob allu, gan gynnwys coetsis baban a sgwteri. Fasen ni wrth ein boddau i groesawu myfyrwyr. Os ydch chi angen lifft gadewch i swyddfa'r eglwys wybod erbyn Dydd Mercher 29 Medi. Archebwch eich tocynnau am ddim trwy Eventbrite; rhagor o fanylion ar dudalen archebu.

Nos Lun 11 Hydref: Cyfarfod Aelodau'r Eglwys

Bydd cyfarfod nesa ein haelodau'n digwydd ar Zoom am 7:30yh. Anfonir manylion at aelodau. Os hoffech chi wybod mwy am aelodaeth yr eglwys, cysylltwch â swyddfa'r eglwys.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae ein gwasanaethau ar agor i bawb. Cynhelir fel arfer am 10:30yb ar ddydd Sul, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion a cysylltau:

Ar ddydd syl olaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Darperir y cymun mewn ffordd ddiogel rhag Covid i'r rhai yn yr adeilad; bydd y rhai ar Zoom angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Newyddion Eraill

Diweddariad Adeilad

Yn ystod y pandemig coronafeirws mae rhan fwyaf ein gweithgareddau wedi bod ar lein. Rydym ni bellach yn dychwelyd yn raddol i'n hadeilad, gan edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Bellach does dim rhaid archebu lle os hoffech chi ddod i wasanaeth, ond gwelwch ein tudalen gwasanaethau am gyfyngiadau sydd yma o hyd; mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Mae pob mynediad arall i'r adeilad trwy drefniant blaenorol yn unig.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer Ignite, grŵp sy'n cyfarfod fel arfer yn adeilad yr eglwys ond weithiau'n mynd allan wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau gwahanol o wythnos i wythnos. Mae gennym hefyd grŵp o'r enw Deeper sy'n cyfarfod yn ystod ein gwasanaethau bore Sul am sgwrsiau dyfnach ynglyn â bywyd, Cristnogaeth ac unrhywbeth arall mae'r pobl ifanc am drafod. Croeso i chi gysylltu a'n gweithiwr ieuenctid, Becca (youth@penrallt.org), am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion