Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Nos Sul 3 Gorffennaf, 3yh: Mawl ger y Pier

Bydden ni'n ymuno ag eglywi eraill Cytûn (Eglwyi Bangor Ynghyd) wrth fynedfa Pier Bangor ar gyfer prynhawn o fawl am 3yh ar 3 Gorffennaf. Croeso i bawb! Dewch â chadair neu flanced i eistedd ar y gwair.

Nos Sul 10 Gorffennaf, 6yh: Cyfarfod Gweddi Misol

Ein gwasanaeth hwyrol wythnos yma ydy cyfarfod gweddi misol, arweinir gan Ama Eyo.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae ein gwasanaethau ar agor i bawb. Cynhelir fel arfer am 10:30yb ar ddydd Sul, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion a cysylltau:

Ar ddydd syl olaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Darperir y cymun mewn ffordd ddiogel rhag Covid i'r rhai yn yr adeilad; bydd y rhai ar Zoom angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Gwasanaethau'r Noswaith

Rydym ni'n ail-gychwyn ein gwasanaethau gyda'r nos, gan brofio gwahanol fformatau dros yr haf. Bydden ni ddim yn recordio gwasanaethau'r hwyr neu'u darlledu ar Zoom. Bydden nhw'n cychwyn am 6yh fel arfer. Rhagor o fanylion o dan Digwyddiadau i Ddod ar y dudalen hon ac yn y taflen newyddion misol. Sylch fod dim gwasanaeth hwyr ar nos Sul cyntaf y mis.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Mae ein cyfarfodydd gweddi bellach ar nos Sul, fel arfer ail Sul y mis am 6yh yn adeilad yr eglwys. Gwelwch y Digwyddiadau i Ddod y dudalen hon ar gyfer manylion yr un nesaf.

Renew 57

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. LLuniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Newyddion Eraill

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer Ignite, grŵp sy'n cyfarfod fel arfer yn adeilad yr eglwys ond weithiau'n mynd allan wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau gwahanol o wythnos i wythnos. Mae gennym hefyd grŵp o'r enw Deeper sy'n cyfarfod yn ystod ein gwasanaethau bore Sul am sgwrsiau dyfnach ynglyn â bywyd, Cristnogaeth ac unrhywbeth arall mae'r pobl ifanc am drafod. Croeso i chi gysylltu a'n gweithiwr ieuenctid, Becca (youth@penrallt.org), am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion