Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Alpha

Rydym ni am redeg ein cwrs Alpha nesa ym Mhenrallt ar nosau Sul o 6:30yh, gan gychwyn ar 30 Ionawr. Gobeithir rhedeg y cwrs yn adeilad yr eglwys ond wnawn ni ei symud ar-lein os oes rhaid. Am ragor o fanylion, gwelwch ein tudalen Alpha.

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol: 18 – 24 Ionawr

Bydd Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol eleni ar bwnc Gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad. Bydd hi'n defnyddio adnoddau wedi'u paratoi gan eglwysi'r Dwyrain Canol. Cynhelir pob digwyddiad ar gyfer eglwysi ym Mangor ar Zoom oherwydd cyfyngiadau Covid.

Nos Fawrth 18 Ionawr, 7:30yh
Digwyddiad Addoli Eciwmenaidd, trefnwyd gan Capel Berea Newydd ac Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan. Bydd y geiriau ddim ar y sgrîn yn ystod y gwasanaeth hwn, felly byddwch chi angen copi Trefn y Gwasanaeth:
Dydd Iau 20 Ionawr, 10:30yb
Trefnwyd gan Penrallt ac Emaus.
Nos Lun 24 Ionawr, 7:30yh
Trefnwyd gan yr Eglwys yng Nghymru a Mosaic. Cyswllt Zoom i ddilyn.

Nos Fercher 26 Ionawr: Cyfarfod Gweddi Cenhadol

Byddem ni'n cyfarfod ar Zoom am 7:30yh ar Nos Fercher 26 Ionawr i weddïo dros ein partneriaid cenhadol ledled y byd. Croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Dydd Sul 6 Chwefror, 1:30yh: Tro Cymrodoriaeth

Bydd tro'r cymrodoriaeth mis yma o Warchodfa Bangor yn Nhal-y-Bont hyd at Abergwyngregyn ar hyd llwybr arfordir (ac yn ôl). Er fod y llwybr yn wastad, mae ar fwd yn lle tarmac ac mae'n gul mewn lleoedd. Mae rhaid archebu. Rhagor o fanylion ar dudalen archebu.

Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau'r Bore

Mae ein gwasanaethau ar agor i bawb. Cynhelir fel arfer am 10:30yb ar ddydd Sul, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gwelwch ein tudalen gwasanaethau am fanylion a cysylltau:

Ar ddydd syl olaf y mis cynhelir fel arfer gwasanaeth cymun. Darperir y cymun mewn ffordd ddiogel rhag Covid i'r rhai yn yr adeilad; bydd y rhai ar Zoom angen bara a gwin (neu rywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Mae ein cyfarfodydd misol canol wythnos yn digwydd, fel arfer, ar ail nos Fercher y ms, yn adeilad yr eglwys. Edrychwch ar Digwyddiadau i Ddod y dudalen hon ar gyfer manylion yr un nesaf.

Newyddion Eraill

Diweddariad Adeilad

Yn ystod y pandemig coronafeirws mae rhan fwyaf ein gweithgareddau wedi bod ar lein. Rydym ni bellach yn dychwelyd yn raddol i'n hadeilad, gan edrych ar ganllawiau gan y llywodraeth a cyngor gan Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr. Awgrymir bod chi'n archebu lle os hoffech chi ddod i wasanaeth, gan fod niferau yn yr adeilad yn gyfyngedig; gwelwch ein tudalen gwasanaethau am gyswllt i archebu a manylion cyfyngiadau eraill sydd yma o hyd. Mae'r gwasanaethau yn dal i redeg ar Zoom hefyd. Mae pob mynediad arall i'r adeilad trwy drefniant blaenorol yn unig.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer Ignite, grŵp sy'n cyfarfod fel arfer yn adeilad yr eglwys ond weithiau'n mynd allan wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau gwahanol o wythnos i wythnos. Mae gennym hefyd grŵp o'r enw Deeper sy'n cyfarfod yn ystod ein gwasanaethau bore Sul am sgwrsiau dyfnach ynglyn â bywyd, Cristnogaeth ac unrhywbeth arall mae'r pobl ifanc am drafod. Croeso i chi gysylltu a'n gweithiwr ieuenctid, Becca (youth@penrallt.org), am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion