Beth sy'n Newydd ym Mhenrallt?

Digwyddiadau i Ddod

Kindle

Mae'n clwb ar gyfer plant yn cyfarfod bob yn ail nos Wener rhwng 6 a 7yh. Dyddiadau'r hanner tymor yma ydy 19 Ebrill, 3 Mai, 17 Mai.

Digwyddiadau Rheolaidd

Oedfeydd y Bore

Mae ein oedfa ar agor i bawb. Cynhelir fel arfer am 10:30yb ar ddydd Sul, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gwelwch ein tudalen oedfeydd am fanylion a cysylltau:

Ar fore Sul olaf y mis cynhelir fel arfer oedfa cymun. Bydd y rhai ar Zoom angen bara a gwin (neu rhywbeth tebyg) i gymryd rhan yn llawn.

Oedfeydd Hwyrol

Mae ein oedfa hwyrol fel arfer am 6yh nos Sul, gan amrywiaeth o fformatiau, ac maent heb eu darlledu neu recordio. Gwelwch y taflen newyddion misol am fanylion pellach.

Cyfarfodydd Gweddi

Mae gennym cyfarfodydd rheolaidd wythnosol ar Zoom ar ddydd Mercher am 11:30yb ac ar fore dydd Sadwrn am 8:30yb, gan parhau am tua 45 munud i un awr. Cysylltwch â swyddfa'r eglwys am gyswllt i'r cyfarfodydd.

Renew 57

Man tawel lle mae'n iawn i beidio â bod yn iawn. Ar agor bob dydd Iau, 10:30yb – 12:30yh ar gyfer sgwrs, diddordebau cyffredin a chwmni. Lluniaeth am ddim. Croeso i bawb. Dewch i mewn.

Newyddion Eraill

Soul Sisters

Soul Sisters ydy grwp cymrodorol merched Penrallt. Fel arfer, maen nhw'n cyfarfod ar ail fore Sadwrn y mis ar gyfer gweithgareddau amrywiol. Rhagor o fanylion yn ein taflenni newyddion.

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae pobl ifanc Penrallt (11-18) yn cyfarfod ar nos Iau am 7yh ar gyfer Ignite, grŵp sy'n cyfarfod fel arfer yn adeilad yr eglwys ond weithiau'n mynd allan wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau gwahanol o wythnos i wythnos. Mae gennym hefyd grŵp o'r enw Deeper sy'n cyfarfod yn ystod ein oedfa bore Sul am sgwrsiau dyfnach ynglyn â bywyd, Cristnogaeth ac unrhywbeth arall mae'r pobl ifanc am drafod. Croeso i chi gysylltu a'n gweithiwr ieuenctid, Becca (youth@penrallt.org), am ragor o wybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r eitemau hyn, cyslltwch â swyddfa'r eglwys. Os bydd eich porwr yn ei alluogi, defnyddiwch y botwm yma i anfon e-bost atom ni:

E-bostiwch Swyddfa'r Eglwys

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Benrallt a manylion beth sy'n digwydd yn ein taflenni newyddion misol.

Archif Taflenni Newyddion