Gwasanaethau ym Mhenrallt

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

18 – 24 Ionawr. Bydd Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol eleni ar bwnc Gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad. Bydd hi'n defnyddio adnoddau wedi'u paratoi gan eglwysi'r Dwyrain Canol. Cynhelir pob digwyddiad ar gyfer eglwysi ym Mangor ar Zoom oherwydd cyfyngiadau Covid. Gwelwch ein tudalen newyddion am ragor o wybodaeth a chysylltau.

Mae rhan fwyaf ein gwasanaethau ar hyn o bryd mewn fformat croesryw, efo cynulleidfa yn yr adeilad a rhai eraill yn ymuno â ni dros Zoom. Gweler isod am fanylion y gwasanaeth wythnos yma.

Mae gwasanaethau am 10:30yb ar fore dydd Sul heblaw lle nodir fel arall. O dan reolaeth cyfredol Llywodraeth Cymru, mae niferau yn gyfyngedig felly rydym ni'n argymell archebu lleoedd os ydych chi am ddod i'r adeilad er mwyn sicrhau fod chi'n gallu dod i mewn; does dim cyfyngiad ar lleoedd ar Zoom. Sylwch y cyfyngiadau Covid ac argymhellau canlynol:

  • Mae rhaid i chi beidio â dod os oes gynnoch chi unrhyw symptomau Covid neu os ydych chi wedi cael canlyniad positif mewn prawf Covid yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Er bod ddim gofyniad cyfreithiol ar hyn o bryd i hunanynysu os ydych wedi'ch brechu dwywaith a wedi bod mewn cyswllt â Covid, fasen ni'n gofyn i chi am feddwl peidio â dod am 10 diwrnod er mwyn amddiffyn pobl eraill.
  • Gwnewch prawf llif unffordd os bosibl cyn dod i unrhyw wasanaeth neu weithgaredd grŵp.
  • Mae masgau wyneb yn dal yn orfodol am weithgareddau cyhoeddus dan do, gan gynnwys ein gwasanaethau ni. Sylwch fod rhai eithriadau, felly os gwelwch chi rywun arall sy ddim yn wisgo masg dydy hynny ddim yn golygu fod dim rhaid i chi wisgo un, neu fod angen iddyn nhw wisgo un. Mae hi'n iawn i chi ganu wrth wisgo masg.
  • Bydd rhaid i chi mewngofnodi (a darparu manylion cyswllt os does gynnon ni mohonynt yn barod) ar gyrraedd ac i ddefnyddio hylif diheintio dwylo, a darperir.
  • Anelwch at gyrraedd rhwng 10:15 a 10:30yb a cewch hyd i sedd. Ar hyn o bryd, darperir ddim lluniaeth ar ôl yr oedfa; croeso i chi aros i sgwrsio, ond arhoswch am sbel i ganiatau bobl i adael os hoffen nhw cyn i chi gychwyn cymysgu.
  • Oedolion - peidiwch â mynd i mewn i mwy nag un grŵp tu fewn neu tu allan yr adeilad heblaw efo aelodau'ch cartref eich hunain. Croeso i chi gymysgu efo un grŵp o hyd at 6 o bobl.
  • Dewch â diod a melys peswch, ynghyd â dillad digon cynnes, gan bydd yr adeilad yn cael ei awyru.

Dydd Sul yma, 23 Ionawr, y bregeth fydd Frontline 3: Whatever we do, Trydydd rhan ein cyfres newydd, Frontline. Y pregethwr bydd Jon Stammers.

Mae ein gwasanaethau arlein blaenorol ar gael yma:

Cewch chi hyd i recordiadau sain rhan fwyaf ein pregethau, gan gynnwys y rhai o'n gwasanaethau arlein, ar ein tudalen pregethau, ynghŷd â sleidiau neu nodiadau i fynd efo rhai ohonynt. Mae fideos o ran fwyaf y pregethau a darlleniadau o'n gwasanaethau ar-lein ar gael hefyd ar ein sianel YouTube.

Gwelwch beth rydym ni wedi bod yn canu yn ddiweddar gan edrych ar ein cronfa ddata caneuon.

Cymdeithas Ar-lein Gwasanaeth y bore ym Mhenrallt