Myfyrwyr

Croeso i Fangor.

Mae Bangor yn lle anhygoel i astudio. Yn ogystal â bod yn agos iawn at Parc Cenedlaethol Eryri, y hyfryd Ynys Môn a tref glan môr Llandudno, mae'n gyfoeth efo hanes a diwylliant ei hun. Mae hyn i gyd yn arwain at brofiad prifysgol hollol unigryw.

Efallai eich bod chi'ch hun yn Gristion, neu archwilio ffydd, neu gaethoch chi hyd i'r dudalen hon ar ddamwain? Ym mhob achos, croeso i Eglwys Bedyddwyr Penrallt!

Dyma rhai aelodau'r eglwys i groesawu myfyrwyr i Penrallt:

Gweithgareddau Myfyrwyr

Bydd Cymrodoriaeth Myfyrwyr Penrallt eleni'n dilyn rhaglen o'r enw Faith: One Eight! Mae hon wedi'i sefydlu ar adnodau Actau 1:8 a Josua 1:8 —

Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb – yn Jerwsalem a Jwdea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd.

Actau 1:8 (BNET)

Darllen sgrôl y Gyfraith yma yn rheolaidd. Myfyria arni ddydd a nos, a'i dysgu, er mwyn i ti wneud beth mae'n ei ddweud. Dyna sut fyddi di'n llwyddo.

Josua 1:8 (BNET)

Amcan ydy darganfod, dirnad a thrafod egwyddorion yr efengyl ac i'w gweithredu yn gyfannol i'n bywydau er mwyn datblygu ffydd personol, cysylltu â'r cymuned Cristnogol ehangach, a datblygu sgiliau efengylu. Dan ni'n ceisio fod yn dystion i Dduw dros y byd ac i garu, dilyn ac ymddiried yn yr Iesu ym mhob agwedd o'n bywydau.

Bydd y rhaglen yn cynnwys sesiynau astudio'r Beibl, gweithgareddau gweinidogaeth, siaradwyr gwadd a digwyddiadau cymdeithasol (ymhlith pethau eraill) dros y flwyddyn academaidd. Cysylltwch â'n cydlynydd myfyfrwyr, Ryan (gweler isod), am ragor o fanlyion, neu ymunwch â'n grŵp Facebook i fyfyrwyr, sydd ar gael ar gyfer gwybodaeth cyfredol, cefnogaeth bugeiliol a sgws cyffredinol:

Rydym ni hefyd yn argymell archwilio gweddill y wefan hon am wasanaethau, taflenni newyddion a gwybodaeth am sut mae Penrallt.

Cydlynydd Myfyrwyr

Mae ein cydlynydd myfyrwyr, Ryan Wright, yma i'ch helpu. Cysylltwch â fo trwy e-bost at students@penrallt.org

S'mae? Ryan dw i, myfyfriwr trydedd flwyddyn yma ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Athroniaeth a Chrefydd gan obeithio fynd yn weinidog yn y dyfodol.

Dwi'n byw efo fy ngwraig Ffion, sy hefyd yn dod i'r eglwys a'r brifysgol, a'n mab newydd Gwion. Mae fy ngwraig a fi yn falch i fod yn rhan o Penrallt ac i fagu ein plentyn yng ngolwg yr Aglwydd, ymhlith yr iaith a diwylliant Cymraeg ac yn tyfu mewn ffydd efo cefnogaeth a caredigrwydd rhwydwaith anhygoel o frodyr a chwiorydd yng Nghrist.

Dwi yma i'ch helpu chi i setlo i mewn i deulu Penrallt, y cymuned Cristnogol ehangach a phoblogaeth y myfyrwyr cymaint â phosibl. Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau, pryderon neu faterion cyn neu ar ôl i chi gyrraedd Bangor, peidiwch â phetruso i gysylltu â fi.

Menai Bridge On Reflection Faith 1:8

Cysylltiadau defnyddiol

Mae gennym gysylltiadau efo Prifysgol Bangor, Undeb y Myfyrwyr ac yr Undeb Cristnogol (ei hun yn rhan o Gymrodoriaeth Gristnogol Prifysgolion a Cholegau); rydym ni'n hapus iawn i bobl gysylltu â nhw yn uniongyrchol: